Acta de la sessió ordinària celebrada per l'ajuntament el dia 31 de agost de 1949.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Estadi 3

En l'assumpte del camp de futbol, pendent de resoldre, han sorgit dificultats, ja que els propietaris consideren excessiu el termini de 99 anys que es fixa l'arrendament i s'estudiés la manera de resoldre aquesta qüestió. A continuació pren la paraula el Sr. Simó, qui diu que vist el que s'ha exposat pel Sr. Alcalde sobre el camp de futbol el que procedeix és tractar amb els propietaris del terreny per signar amb ells els contractes d'arrendament pel termini més llarg possible i un cop fet això, gestionar a Madrid, la concessió de la subvenció sobre la base del contracte que s'hagi signat. La corporació va acordar de conformitat amb el proposat.