Pinay

Inici El Club Història de l'estadi Acta de la sessió ordinària celebrada per l'ajuntament el dia 28 juliol 1949

Acta de la sessió ordinària celebrada per l'ajuntament el dia 28 juliol 1949

Estadi 2

En el segon punt de l'ordre dia dia el sr. Alcalde, diu que es a gestionat prop del front de joventuts perquè donés una subvencio per al camp d'esports, per tal que ontinyent, tingui un que reuneixi les condicions necessàries i que el front de joventuts a promès una subvencio, però per concedir- cal que l'ajuntament faciliti el camp, bé propietat de l'ajuntament o mitjançant un contracte d'arrendament a llarg termini amb el propietari del terreny.

Per tal d'aprofitar aquesta oportunitat i buscant sempre la forma que l'ajuntament no resulti gravat en forma exagerada, s'han celebrat reunions amb els representants del front de joventuts en aquesta població i amb els de la penya esportiva ideal, havent arribat en principi a una solució que és la següent: l'ajuntament arrendarà als propietaris de l'actual camp de futbol, ​​els terrenys per un termini de deu o vint anys amb la facultat per part de l'ajuntament de rescindir el contracte cada any, i l'ajuntament subarrendara al capdavant de joventuts per termini d'un any prorrogable a voluntat de l'ajuntament, pagant la mateixa quantitat que aquest aboni als propietaris, la quantitat s'abonarà a càrrec de la subvenció que el front de joventuts té en pressupost municipal, a més totes les despeses d'entreteniment del camp seran de compte del front de joventuts local, qui al seu torn podrà subarrendar el camp a qui cregui convenient, també per terminis no superiors a un any i prorrogables.

D'aquesta forma sense gravar el pressupost municipal, amb noves càrregues es podrà disposar d'un terreny per camp d'esports, mitjançant un contracte d'arrendament a llarg termini que permetrà aconseguir la subvenció de la delagacion provincial del front de juventuts. L'ajuntament va acordar per unanimitat aprovar la proposta del sr. Alcalde i autoritzar per subscriure els corresponents contractes d'acord amb l'acordat, havent portar els contractes subscrits a coneixement de la corporació per a aprovació definitiva.

Tornar amunt

Copyright © Ontinyent C.F. 2017

Desenvolupat per Toni Tortosa. Plantilla per Joomla Templates & Copywriter.