Acta de la sessió ordinària celebrada per l'ajuntament el dia 28 juliol 1949

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Estadi 2

En el segon punt de l'ordre dia dia el sr. Alcalde, diu que es a gestionat prop del front de joventuts perquè donés una subvencio per al camp d'esports, per tal que ontinyent, tingui un que reuneixi les condicions necessàries i que el front de joventuts a promès una subvencio, però per concedir- cal que l'ajuntament faciliti el camp, bé propietat de l'ajuntament o mitjançant un contracte d'arrendament a llarg termini amb el propietari del terreny.

Per tal d'aprofitar aquesta oportunitat i buscant sempre la forma que l'ajuntament no resulti gravat en forma exagerada, s'han celebrat reunions amb els representants del front de joventuts en aquesta població i amb els de la penya esportiva ideal, havent arribat en principi a una solució que és la següent: l'ajuntament arrendarà als propietaris de l'actual camp de futbol, ​​els terrenys per un termini de deu o vint anys amb la facultat per part de l'ajuntament de rescindir el contracte cada any, i l'ajuntament subarrendara al capdavant de joventuts per termini d'un any prorrogable a voluntat de l'ajuntament, pagant la mateixa quantitat que aquest aboni als propietaris, la quantitat s'abonarà a càrrec de la subvenció que el front de joventuts té en pressupost municipal, a més totes les despeses d'entreteniment del camp seran de compte del front de joventuts local, qui al seu torn podrà subarrendar el camp a qui cregui convenient, també per terminis no superiors a un any i prorrogables.

D'aquesta forma sense gravar el pressupost municipal, amb noves càrregues es podrà disposar d'un terreny per camp d'esports, mitjançant un contracte d'arrendament a llarg termini que permetrà aconseguir la subvenció de la delagacion provincial del front de juventuts. L'ajuntament va acordar per unanimitat aprovar la proposta del sr. Alcalde i autoritzar per subscriure els corresponents contractes d'acord amb l'acordat, havent portar els contractes subscrits a coneixement de la corporació per a aprovació definitiva.